Szkolenia dla nauczycieli PCKU

27 kwietnia 2023 r. Zarządzeniem Dyrektora PCKU nr 13/2023  została wprowadzona do użytku „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” dla Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie oraz wszyscy pracownicy przebywający w w/w obiekcie lub na przyległym do niego terenie zobowiązani są do zapoznania się z INSTRUKCJĄ i przestrzegania zawartych w niej uregulowań.

Przyjęcie do wiadomości postanowień i ustaleń INSTRUKCJI pracownicy oraz w/w osoby prawne i fizyczne potwierdzają własnoręcznym podpisem.


tak sobie cos tworze 

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej

Kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań  do kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

Czas trwania kursu: 21 maja 2020 - 26 czerwca 2020 r.